Privacy policy kandidaat

 Inhoudsopgave

 1. Wie is Gini-Recruit?
  1. Welke informatie wordt door Gini verzameld en verwerkt?
  2. Automatisch gegenereerde informatie
  3. Rechten van de cliënt
 2. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Gini ze?
 3. Google analytics
  1. Voor welke doeleinden zal Gini gegevens over jou gebruiken?
  2. Gebruik door derden
  3. Freelancers
 4. Op welke wijze beschermt Gini jouw Persoonsgegevens?
 5. Doorgifte buiten de EU
 6. Overdracht onderneming
 7. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens
 8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Gini?
 9. Mogen minderjarigen gebruik maken van Gini?
 10. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Gini-Recruit (Gini) neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Gini (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1: Wie is Gini-Recruit?

Gini-Recruit (Gini) maakt onderdeel uit van de Gini Groep B.V. en is gevestigd te Hengelo aan de Jan Tinbergenstraat 154 (Postcode 7559 SP) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08158439. Gini verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om:

 • jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst1; Werving & Selectie”)
 • jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, wanneer je ontslag hebt gekregen of binnenkort gaat krijgen (“Dienst2; Outplacement”)

De wijze van opslaan en het gebruik van je Persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

1.A: Welke informatie wordt door Gini verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten die Gini aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal Persoonsgegevens invullen. Deze gegevens zijn als volgt:

 • Voornaam en –letters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail adres
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Een recent C.V.

Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

1.B: Automatisch gegenereerde informatie

Gini verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. Voor zover Gini deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

1.C: Rechten van de cliënt

Cliënten/kandidaten/Sollicitanten hebben volgens de WBP de volgende rechten en dienen hierop bij aanvang van het traject gewezen te worden:

 • recht op informatie: de sollicitant / kandidaat / cliënt moet kunnen nagaan wat er met zijn gegevens gebeurt;
 • recht op inzage: de sollicitant / kandidaat / cliënt heeft het recht om inzage te verzoeken in zijn persoonsgegevens (digitaal of handmatig);
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming: de sollicitant / kandidaat / cliënt heeft het recht te verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel;
 • recht op verzet: de sollicitant / kandidaat / cliënt heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens.

2: Wat zijn cookies en hoe gebruikt Gini ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt Gini gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

3: Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

3.A: Voor welke doeleinden zal Gini gegevens over jou gebruiken?

Gini zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de Dienst aan je te verlenen;
 • Om de Dienst aan te passen op jouw specifieke situatie;
 • Om geschikte assessments voor jouw situatie te bepalen;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Gini;
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
 • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Gini gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens). Alle medewerkers van Gini hebben toegang tot jouw gegevens.

3.B: Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Gini jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Gini kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Gini jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

3.C: Freelancers

Met elke (freelance) medewerker worden schriftelijke afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een overeenkomst. Hierin is een geheimhoudingsverklaring opgenomen ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke gegevens. De (freelance) medewerker ontvangt eveneens het privacy reglement.

4: Op welke wijze beschermt Gini jouw Persoonsgegevens?

 • Gini zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
 • Gini vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
 • Gini zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Gini zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de dienst waarvoor ze aangeleverd zijn.
 • In het geval van dienst2; Outplacement geldt dat twee jaar na datum van het laatste contact (exit gesprek) met de kandidaat/ cliënt alle persoonsgegevens van de cliënt vernietigd worden, tenzij de cliënt schriftelijke toestemming geeft voor het langer bewaren van de gegevens.
 • Gegevens die ter voldoening van een wettelijke of fiscale bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn

5: Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Gini, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

6: Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Gini worden overgedragen aan een derde partij of dat Gini fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

7: Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens

Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.
Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Gini wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Gini deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je Gini verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Gini deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.
Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Gini of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

8: Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Gini?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.Gini-recruit.com of een www.werkenbij-website waar Gini aan is gekoppeld als een applicant tracking system (“ATS”) zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Gini accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

9: Mogen minderjarigen gebruik maken van Gini?

Gini is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Gini er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

10: Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de gebruikersvoorwaarden, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Gini Recruit
Jan Tinbergenstraat 154
7559 SP  Hengelo
Telefoon +31 74 – 20 20 20 8
info@gini-recruit.com