Klik hier voor de Nederlandse versie

Select this for the English version

ancherwhitespace

Gebruiksvoorwaarden

Met Gini (Gini en Gini-recruit.com, hierna “Gini” genoemd) kunt u uw vacature- en sollicitatiegegevens verwerken. U blijft als gebruiker te allen tijde de eigenaar van uw eigen gegevens. Wij maken alleen gebruik van statistieken om onze dienst te ondersteunen en wij werken volledig in overeenstemming met de richtlijnen van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zetten ons voortdurend in om Gini te verbeteren en houden u hier graag op de hoogte.

Wij wensen u een prettig gebruik van Gini toe!

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) te ondertekenen, geeft u aan dat u deze accepteert en ermee instemt dat ze van toepassing zijn op uw gebruik van het sollicitatie-trackingsysteem “Gini” en ook op de website Gini-Recruit.com, die hieraan is gekoppeld (hierna collectief “Systeem” genoemd) van
​Gini-Solutions, met statutaire zetel in Hengelo op de Jan Tinbergenstraat 154 (“Gini”). De Gebruiksvoorwaarden bevatten een beschrijving van de voorwaarden voor gebruik van het Systeem. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden dient u uw gebruik van het Systeem te staken.

2. Portal voor Hoofdgebruikers

Het Systeem is verdeeld in een portal voor professionals (“Gebruikers”) en een portal voor werkzoekenden (“Betrokkenen”). Een Hoofdgebruiker wordt verondersteld een key account manager te zijn voor Gini van een éénmansbedrijf of bedrijf dat is ingeschreven in het handelsregister, die verantwoordelijk is voor het aantrekken en/of de selectie van personeel, mogelijk namens derden.

3. Uw Hoofdgebruikersaccount

Wanneer u zich voor een Hoofdgebruikersaccount registreert, moet u de volledige naam van uw bedrijf en uw contactgegevens aan Gini doorgeven, waaronder uw (zakelijke) e-mailadres.
Als Hoofdgebruiker bent u gemachtigd om een account op te zetten voor een beperkt aantal ondergeschikte gebruikers. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen “recruiter” en “gast”, afhankelijk van het gewenste toegangsniveau. Bij het doorgeven van de login-gegevens aan de ondergeschikte gebruikers dient u de hierop van toepassing zijnde bepalingen onder punt 6 (“Privacy”) in aanmerking te nemen.

U bent geheel verantwoordelijk voor alle inhoud die met behulp van de Hoofdgebruikersaccount door u op het systeem wordt geplaatst. Het gebruik van de Hoofdgebruikersaccount of het Systeem voor onrechtmatige en/of onwettige activiteiten is niet toegestaan. Dit omvat in alle gevallen, maar is niet beperkt tot, het omzeilen van de beveiligings- of aanpassingsfunctionaliteit van het Systeem, behalve wanneer dit op basis van uw standaard accountinstellingen gebeurt. Gini behoudt zich het recht voor om uw account met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval van vermeende onrechtmatige en/of onwettige activiteiten.

U hebt zelf het recht om de Hoofdgebruikersaccount op elk gewenst moment te beëindigen. Om dit te doen, kunt u met behulp van de contactgegevens zoals vermeld onder punt 10 van deze Gebruiksvoorwaarden contact opnemen met Gini.

4. Wijzigingen ter verbetering van het Systeem

Gini behoudt zich het recht voor om het Systeem op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen met het doel om het Systeem te verbeteren. Als een wijziging mogelijk gevolgen heeft voor het gebruik, proberen we deze wijziging zoveel mogelijk aan te kondigen hoewel aankondiging van een dergelijke wijziging niet altijd plaatsvindt.
Daarnaast behoudt Gini zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op het moment van registratie in het Systeem. Een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zal duidelijk zichtbaar in het Systeem worden gecommuniceerd. Door het Systeem na plaatsing van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, wordt aangenomen dat u de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden accepteert.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het Systeem, waaronder ook tekst, afbeeldingen, video’s en ander materiaal, software en het handelsmerk van Gini, behoren toe aan Gini, haar licentiegevers of partners.

Indien inhoud door u wordt verstrekt voor of als toevoeging aan het Systeem, onder andere maar niet beperkt tot vacatures, garandeert u dat deze inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. U zult Gini in dit opzicht vrijwaren tegen alle aanspraken door derden.

U blijft de houder van alle auteursrechten met betrekking tot de inhoud die door uzelf is ontwikkeld. Indien nodig verstrekt u door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren aan Gini een licentie om de inhoud die door u is geleverd te reproduceren en openbaar te maken. U geeft hierbij uw toestemming voor het mogelijke gebruik door Gini van uw bedrijfsnaam, woordmerk en/of beeldmerk in het Systeem.

6. Privacy

Wanneer u persoonlijke gegevens opgeeft (zoals uw naam of e-mailadres) via het Systeem of wanneer u persoonlijke gegevens verzamelt via de Website, zal Gini deze persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met haar privacyverklaring (privacybeleid) zoals gepubliceerd is op de Website.

Als Hoofdgebruiker bent u verantwoordelijk voor de opgave door Betrokkenen van persoonlijke gegevens in het Systeem binnen de strekking van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. U zou als gegevensverantwoordelijke verplicht kunnen worden om de verwerking van persoonlijke gegevens door u te melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens in het kader van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Indien uw statutaire zetel in het buitenland is gevestigd, zou u insgelijks verplicht kunnen worden om de verwerking te melden aan de bevoegde uitvoerende instantie in het land waar uw statutaire zetel is gevestigd in het kader van de wetgeving van het betreffende land. U bent zelf verantwoordelijk voor meldingen aan het College Bescherming Persoonsgegevens in Nederland of aan de uitvoerende instantie in het land waarin uw statutaire zetel is gevestigd.

Door het Systeem te faciliteren treedt Gini op als de gegevensverwerker van deze persoonlijke gegevens. Indien nodig geeft u Gini de vereiste toestemming voor deze verwerking in het kader van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gini zal alleen de persoonlijke gegevens van Betrokkenen verwerken indien en voor zover dit vereist is in verband met de prestaties van haar diensten aan u als gegevensverantwoordelijke. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens zal Gini de bepalingen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven.

Gini mag de persoonlijke gegevens van Betrokkenen alleen in anonieme vorm gebruiken voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve metingen. Specifieker gezegd betekent dit dat Gini meet via welke mediabronnen vacatures worden vervuld en hoeveel sollicitaties op vacatures afkomstig zijn uit specifieke mediabronnen. Indien nodig geeft u Gini uw toestemming om de gegevens voor dit doel te gebruiken.

Gini zal toereikende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonlijke gegevens tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodige verzameling of verdere verwerking) te beschermen. Deze maatregelen zullen een gepast niveau van beveiliging garanderen met inachtneming van de stand van zaken en de kosten van invoering, gezien de risico’s die gemoeid zijn met de verwerking en de aard van de gegevens die beschermd moeten worden.

U zult Gini de mogelijkheid geven om een gepast niveau van beveiliging zoals hierboven is beschreven in te voeren en te onderhouden. Gini zal toegangs- en identificatiecodes aan u toekennen om toegang te krijgen tot het Systeem en de inhoud daarvan; u bent verplicht om de toegangs- en identificatiecodes met zorg te behandelen en ze alleen aan gemachtigde gebruikers te verstrekken. U mag hierbij onderscheid maken tussen onder andere “recruiter” en “gast”, afhankelijk van het toegangsniveau.

Gini zal strikte vertrouwelijkheid handhaven ten aanzien van gegevens waarvan zij zich bewust wordt gedurende het leveren van haar diensten, behoudens voor zover wettelijke voorschriften haar verplicht stellen hiervan melding te doen.

Om u de mogelijkheid te bieden gehoor te geven aan de maximale bewaartermijn van persoonlijke gegevens, zoals onder meer door de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens wordt voorgeschreven, biedt Gini u de mogelijkheid om afgewezen sollicitaties te anonimiseren met behulp van een anonimiseringsscript. U bent als gegevensverantwoordelijke binnen de strekking van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor de tijdige toepassing hiervan op de gegevens.

7. Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

Gini garandeert niet dat het Systeem ononderbroken foutloos zal functioneren. Voor zover door de wet is toegestaan, sluit Gini (waaronder ook alle aan haar gelieerde bedrijven) hierbij alle aansprakelijkheid uit voor elke aard en elke vorm van (directe of indirecte) schade die is ontstaan door of als gevolg van uw gebruik van het Systeem.

U gaat ermee akkoord dat u Gini vrijwaart en schadeloos stelt tegen alle schade, aansprakelijkheden en directe en indirecte kosten die ontstaan uit het beschikbaar stellen, de inhoud of het verzenden van rapporten of inhoud die door u op het Systeem worden geplaatst, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of elke vorm van schending van de Gebruiksvoorwaarden door u.

8. Rechtskeuzebepaling en geschillenregeling

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortkomen, zullen exclusief aan de toepasselijke en voor dit doel bevoegde rechtbank in Almelo worden voorgelegd.

9. Algemene bepalingen

Indien en voor zover een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard zou worden, zal deze ongeldigheid of nietigheid niet van invloed zijn op de andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden en zullen de Gebruiksvoorwaarden in andere opzichten van kracht blijven en zal de ongeldig of nietig verklaarde bepaling worden vervangen door een bepaling die voor zover mogelijk hetzelfde bepaalt als de bepaling die ongeldig of nietig is verklaard.

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de gebruikersvoorwaarden, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Gini Recruit
Jan Tinbergenstraat 154
7559 SP  Hengelo
Telefoon +31 74 – 20 20 20 8
info@gini-recruit.com

ancherwhitespace
ancherwhitespace
ancherwhitespace
ancherwhitespace

Select this for the Dutch version

English version

With Gini (Gini and Gini-recruit.com are hereafter referred to as “Gini”) you can process your vacancy and application data. As user, you remain the owner of your own data at all times. We only use statistics to strengthen our service and work completely in accordance with the guidelines of the local Data Protection Act. We are constantly striving to improve Gini and are pleased to keep you informed here.

Enjoy using Gini!

1. Acceptance of the Conditions of Use

By signing these Conditions of Use (“Conditions of Use”) you accept these and hereby consent to these being applicable to your use of the application tracking system “Gini”, and also to the website linked to this (hereinafter jointly referred to as: “System”) of Tjellens Oost B.V. (“Tjellens”), with registered office in Hengelo at Jan Tinbergenstraat 154 (“Gini”). The Conditions of Use include a description of the conditions for use of the System. If you do not agree with the Conditions of Use you must discontinue use of the System.

2. Portal for Key-Users

The System is divided into a portal for professionals (“Users”) and a portal for jobseekers (“Persons Concerned”). Key-User is understood to be a key account manager to Gini or Tjellens of a  sole proprietorship or company entered in the commercial register which is responsible for attracting and / or selecting personnel, possibly on behalf of third parties.

3. Your Key-User account

When registering for a Key-User account you must provide your complete company name and contact details, including your (business) e-mail address to Gini.

As Key-User, you are authorised to create an account for a limited number of underlying users. A distinction can be made here between “recruiter” and “guest”, according to the desired access level. When providing the login data to the underlying users, you should take into account the provisions in this regard laid down under point 6 “Privacy”.

You are completely responsible for all content placed by you on the System by means of the Key-User account. It is not permitted to use the Key-User account or the System for illegal and / or unlawful activities. This in any case includes, but is not limited to circumventing security or adjusting functionality of the System other than based on your standard account settings. Gini reserves the right to terminate your account immediately in the event of alleged illegal and / or unlawful activities.

You yourself are entitled to terminate the Key-User account at any time. For this, you can get in contact with Gini by using the contact details as indicated under point 10 of these Conditions of Use.

4. Changes for the improvement of the System

Gini reserves the right to make changes to the System at any time and for whatever reason for the purpose of improving the System. If this change may have consequences for the use, we strive to announce this change, but this change may not always be announced.

In addition, it reserves the right to change the Conditions of Use at any time. The changed Conditions of Use shall be in force from the time of registration in the System. A change of the de Conditions of Use will be communicated in a clearly visible manner in the System. By using the System after the placement of changed Conditions of Use, you are deemed to have accepted the changed Conditions of Use.

5. Intellectual Property Rights

All intellectual property rights arising from the System, also including texts, pictures, videos and other material, software as well as the Gini trademark are vested in Gini, its licensors or partners.

If the content is delivered by you for or added to the System, inter alia, but not limited to vacancies, you guarantee that this content will not infringe third party intellectual property rights. You will indemnify Gini against all third party claims in this regard.

Concerning the content developed by yourself, you will remain the full copyright holder. If necessary, you will grant Gini a licence to reproduce and disclose the content delivered by you by accepting these Conditions of Use. You hereby consent to the possible use of your company name, word and / or figurative mark in the System by Gini.

6. Privacy

If you provide personal data (such as name or e-mail address) via the System or if you collect personal data via the Website, Gini will exclusively use this personal data in accordance with its privacy declaration (privacy policy) as published on the Website.

As Key-User, you are responsible for providing personal data which is entered into the System within the meaning of the Dutch Data Protection Act [Wet bescherming persoonsgegevens] data by Persons Concerned. You may be obliged to report the processing of personal data by you as data controller to the Dutch Data Protection Agency [College Bescherming Persoonsgegevens] under the Dutch Data Protection Act. If you have your registered office abroad, you may likewise be obliged to report the processing to the executive body established for this purpose in the country where you have your registered office under the legislation in that country. You yourself are responsible for reporting to the Dutch Data Protection Agency or any executive body in the country where you have your registered office.

By facilitating the System, Gini acts as the data processor of this personal data. If necessary, you will give Gini the required consent to this processing under the Dutch Data Protection Act.

Gini will only process the personal data of Persons Concerned if and insofar as this is required in the context of the performance of its services to you as data controller. Gini will abide by the provisions of the Dutch Data Protection Act and other applicable legislation in the field of the protection of personal data when processing personal data.

Gini may only use the personal data of Persons Concerned in an anonymised form for the purpose of maintaining quantity and quality measurements. More specifically, this means measuring via what media sources vacancies are filled and how many applications for vacancies come via specific media sources. If necessary, you will give your consent to Gini to use the data for this purpose.

Gini will take adequate technical and organisational measures to protect personal data against loss or against any form of unlawful processing (including unnecessary collection or further processing). These measures will guarantee a suitable security level taking account the state of the art and the costs of the implementation, given the risks entailed by the processing and the nature of the data to be protected.

You will give Gini the opportunity to establish and maintain a suitable security level as mentioned above. Gini will assign to you access and identification codes to access the System and its content; you are obliged to handle the access and identification codes carefully and only to provide these to authorised users. You may make a distinction inter alia between “recruiter” and “guest” according to the access level here.

Gini will maintain strict confidentiality in relation to data that it becomes aware of in the course of its provision of services, except insofar as any legal regulation obliges it to notify this.

To offer you the possibility to observe the maximum preservation period of personal data, arising inter alia under the Dutch Data Protection Act, Gini offers you the possibility to anonymise  rejected applications by means of an anonymisation script. As data controller within the meaning of the Dutch Data Protection Act, it is your own responsibility to apply this to the data in good time.

7. Guarantee, Liability and Indemnification

Gini does not guarantee that the System will continuously function error-free. Insofar as permitted by law, Gini (also including its affiliated companies) hereby excludes all liability for any (direct or indirect) damage whatsoever that has occurred in any form through or resulting from your use of the System.

You agree to hold Gini harmless and indemnify it against all damage, liabilities and direct and indirect costs resulting from the making available, the content or the sending of a report or content that is placed in the System by you, the infringement of intellectual property rights and / or any breach of the Conditions of Use by you.

8. Choice of Law and Dispute Settlement

The Conditions of Use are governed by Dutch law. Any disputes that arise from the Conditions of Use will be exclusively submitted to the competent court in Almelo authorised for this purpose.

9. General Provisions

If and insofar as any provision included in the Conditions of Use may be invalid or null and void, this invalidity or nullity or voidness will not affect the other provisions of the Conditions of Use and the Conditions of Use will remain in force in other respects and the invalid or null and void provision will be replaced by a provision that as far as possible regulates the same as the invalid or null and void provision.

Contact

Should you have any questions, observations or a complaint regarding the Conditions of Use or the System, you can contact:

Gini Recruit
Jan Tinbergenstraat 154
7559 SP  Hengelo
The Netherlands
Telephone +31 74 – 20 20 20 8
info@gini-recruit.com